ติดต่อราชการ
โรงเรียนวิถีพุทธปีที่9
สมาชิกเข้าระบบราคาน้ำมันเชื้อเพลิงวันนี้
วันขึ้นปีใหม่2557 ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดไป /11 มกราคม 2557 วันเด็ก 13 มกราคม 2557/ 14 มกราคม 2557 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ/ 16 มกราคม 2557 วันครู /17 มกราคม 2557 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช , วันโคนมแห่งชาติ /18 มกราคม 2557 วันยุทธหัตถี, วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , วันกองทัพไทย /31 มกราคม 2557 วันตรุษจีน

มาตรฐานสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา


 

 


ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อแก

เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

---------------------------------------

ด้วยโรงเรียนบ้านบ่อแก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ.2553 เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป

โรงเรียนบ้านบ่อแก จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นตามข้อ 14 (1) และข้อ 15 ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จำนวน 15 มาตรฐาน 65

ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2554

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553

(นายชยานนท์ มูลพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ น้ำหนักคะแนน และ SAR โรงเรียนบ้านบ่อแก ปีการศึกษา 2556

ตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR

ของ ร.ร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

5

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

0.5

95.00

1,2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

0.5

95.00

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

1

98.00

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1

95.00

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1

95.00

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา /นันทนาการ

1

90.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1

94.67

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2

100.00

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1

100.00

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

1

100.00

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

1

100.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2

100.00

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

2

90.00

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

1

90.00

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

1

90.00

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

1

90.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3

90.00

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง

2

80.00

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

1

80.00

4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

1

75.00

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1

80.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 4

78.75

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

5

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

1

80.00

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

1

80.00

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

1

80.00

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

1

ค่าเฉลี่ย/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

2

90.00

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

1

90.00

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1

90.00

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

1

100.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 6

92.50


มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR ของ รร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1

90.00

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

1

90.00

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

2

90.00

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

1

90.00

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย

1

90.00

7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

1

95.00

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับปรุงการสอน

1

90.00

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

1

100.00

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ

98.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 7

92.56

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR

ของ รร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

10

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

1

100.00

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

2

98.00

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

2

98.00

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

2

100.00

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

1

98.00

8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

2

98.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 8

98.67

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

2

90.00

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

1

90.00

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

2

95.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 9

91.67

หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ ( < 50% = 1 ต้องปรับปรุง 50- 59 % = 2 ควรปรับปรุง

60 - 74% = 3 พอใช้ 75 -89 % = 4 ดี > 90% = 5 ดีมาก )

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR

ของ รร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10

10.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

1

90.00

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

2

100.00

10.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

2

95.00

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง                        จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

2

90.00

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างสม่ำเสมอ

1

100.00

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

2

100.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 10

95.83

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR

ของ รร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

10

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

4

85.00

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

3

100.00

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3

80.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 11

88.33

หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ ( < 50% = 1 ต้องปรับปรุง 50- 59 % = 2 ควรปรับปรุง

60 - 74% = 3 พอใช้ 75 -89 % = 4 ดี > 90% = 5 ดีมาก )

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR

ของ รร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5

12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1

100

12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1

100

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

1

96.00

12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

0.5

100

12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0.5

100

12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

1

100

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 12

99.33

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR

ของ รร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

5

95.00

1.32มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

5

95.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 13

95.00

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

5

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

3

98.00

14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

2

98.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 14

98.00

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

SAR

ของ รร.

(ร้อยละ)

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

5

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

3

100.00

15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

2

100.00

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 15

100.00

หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ ( < 50% = 1 ต้องปรับปรุง 50- 59 % = 2 ควรปรับปรุง

60 - 74% = 3 พอใช้ 75 -89 % = 4 ดี > 90% = 5 ดีมาก )

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๐๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๔:๑๖ น.)

 
ผอ.สพป.ม.ค.3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
Sompong.jpg
ผอ.ร.ร.นายชยานนท์ มูลพิมพ์
chn.jpg
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterวันก่อน18
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว142
mod_vvisit_counterเดือนนี้380
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1053
mod_vvisit_counterรวม27582

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 23.23.2.137
,
Today: เม.ย. ๑๖, ๒๕๕๗
ตรวจสอบ รับ ส่งอีเมล์
gmail · yahoo · hotmail · thaimail · sanook chaiyo sabuyjai narakmail truemail
แหล่งการเรียนรู้/มุมเด็ก/มุมครู
ข่าวการศึกษาจากครูไทย(www.kruthai.info)
ค้นข่าวมาเล่าจากครูไทย(www.kruthai.info)